No comments yet

“ΕΛΠΙΔΑ” – Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Αίτημα για σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου για την εμπρόθεσμη προσβολή της άδειας εγκατάστασης ΦΒ στο ορυχείο Αμυνταίου, σε εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.5056/2023.

Εισαγωγικά να πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και εμείς το καταγράφουμε στα θετικά της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη ότι το θέμα έρχεται έστω και με τις υπογραφές της Αντιπολίτευσης σε χρόνο που επιτρέπει νομικές ενέργειες έγκαιρα

 

Είναι γεγονός ότι σε κάθε Μετάβαση,, πόσο μάλλον σε μια Ενεργειακή Μετάβαση,  δημιουργείται μια σύγκρουση συμφερόντων. Οικονομικών συμφερόντων. Δική μας ευθύνη είναι σε αυτή τη σύγκρουση που έχει επίκεντρο τον τόπο μας εμείς να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας

 

Σ΄ αυτό το πλαίσιο ζητήσαμε με τις υπογραφές μας , λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων προσφυγής και μετά την άρνηση σας να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 15ης Ιανουαρίου 2024.

 

Οι στιγμές είναι ιστορικές για το ΠΣ γιατί ή θα αφήσουμε να μας πάρουν τη γη και τα νερά μας κάτω από τη μύτη μας χωρίς καμία αντίδραση ή θα παλέψουμε γι΄ αυτό.

 

Στο πλαίσιο αυτό η συζήτηση σήμερα πρέπει να αφορά το τι μέλει γενέσθαι και να μην γυρίσουμε σε ευθύνες του παρελθόντος… και το λέμε εμείς που ως Παράταξη κάναμε περισσότερα απ’ ότι μας αναλογούσε στο εν λόγω θέμα.

 

Όμως σήμερα με ανοιχτά όλα τα βασικά θέματα της περιοχής από τις τηλεθερμάνσεις έως τις αποκαταστάσεις των ορυχείων και από την ανεργία έως το δημογραφικό, για να πετύχουμε τη δημιουργία.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1ο Τα προς αποκατάσταση εδάφη των ορυχείων προέρχονται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. των αντιστοίχων, πρώην αγροτικών εκτάσεων.

Ο σκοπός της απαλλοτρίωσής τους ήταν η εξόρυξη λιγνίτη για δημόσια ωφέλεια…..

ΚΑΙ ΑΥΤΌ παράγει δεσμεύσεις και ασύμβατα για την εκμετάλλευσή τους με άλλον τρόπο, ικανά να οδηγήσουν ακόμη και σε ανάκληση συντελεσθείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [1]. Βλ. ΣΤΕ 1409/2003

2ο Δημιουργείται μια γκρίζα Ζώνη αφού Με το Ν.4872/2021 αφ’ ενός, η κυριότητα των εκτάσεων αυτών, άρθρο 15 παρ.7 (άρθρο 1 παρ.2α του Καταστατικού της) του εισφέρεται στην «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» για την επίτευξη των σκοπών της·( 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως: α) Αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των εδαφών εντός των Ζ.ΑΠ. και συντονίζει τη διαδικασία αναβάθμισης των εδαφών αυτών (;ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΕΤΟΙΟΣ ΟΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ), σχεδιασμός εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής, προσέλκυση, αξιολόγηση υποστήριξη και επιτάχυνση επενδυτικών προτάσεων, υποστήριξη φορέων του δημοσίου και ΟΤΑ κ.ά., ανατίθενται στην «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»[2].), μέσω της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020. β) Αναλαμβάνει ή υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής στις περιοχές του ΣΔΑΜ και τη διάθεση αυτών για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων με ενιαίες και ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης. γ) Αναλαμβάνει την προσέλκυση, αξιολόγηση, υποστήριξη και επιτάχυνση επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων που θα ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους. δ) Ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, αξιοποιώντας συνεργασίες με δημόσιους φορείς και συμπράξεις μέσω ΣΔΙΤ.

Αφετερου δε από τις εκδοθείσες αποφάσεις Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων που συζητάμε, για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, προκύπτει παραχώρησή τους στην «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», για την επιχειρηματική εκμετάλλευσή τους.

Είναι προφανές, το άτοπο και η γκρίζα ζώνη:  ενώ η κυριότητά τους βρίσκεται σε άμεση σχέση με την εκτέλεση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων στην ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ. Εκχωρείτε  η χρήση τους για επιχειρηματικούς σκοπούς διάφορους από εκείνους της απαλλοτρίωσης τους.

Μέσα σ αυτή τη γκρίζα ζώνη η περιοχή χάνει τα δικαιώματα της

3ο με το Άρθρο 20 του Ν4872/2021 που τροποποιεί το άρθρο 156 του ν. 4759/2020 καταργούνται οι ΠΟ του 2011 για το Ορυχείο Πτολεμαΐδας και του 2021 του ορυχείου Αμυνταίου «…Στο άρθρο 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), α) οι παρ. 1 και 5 αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ. 2Α και 6Α, γ)….. 2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες αφορούν άλλες δραστηριότητες εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ.

4ο Ν4956/2022

Στο άρθρο 6 του Ν4956/2022 «Υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Εκαι  στην παρ 6.1 και  ειδικότερα στο εδάφ β αναφέρεται: «Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται» ….«Να εκτελέσει τις Εργασίες Αποκατάστασης σύμφωνα με τις Νέες υπό έγκριση ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τον όρο 6.4. της παρούσας»

Ωστόσο  σύμφωνα με την παρ 6.4. «Υλοποίηση των Εργασιών Αποκατάστασης» εδάφιο 6.4.1. αναφέρεται «…Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπέχει υποχρέωση υλοποίησης των Εργασιών Αποκατάστασης. Οι Εργασίες Αποκατάστασης δεν περιλαμβάνουν:… (γ) τις πάσης φύσεως εργασίες και ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των Χρήσεων Γης ή σε περίπτωση εισαγωγής νέων χρήσεων γης….»

Ακολούθως  στην παρ 6.4.2  αναφέρεται:  « Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν υπέχει υποχρέωση υλοποίησης Εργασιών Αποκατάστασης που τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση τροποποίησης των Χρήσεων Γης ή σε περίπτωση εισαγωγής νέων χρήσεων γης με τα ΕΠΣ. …»

Στο άρθρο 6 του Ν4956/2022 παρ 6.2 αναφέρεται:   « Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων, η οποία έχει ως συνέπεια ιδίως: α) την καθυστέρηση εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος Διαθεσιμότητας των Γαιών Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης ή/και β) την κακή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, ή/και γ) την μη εκταμίευση των πόρων από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλης εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης που εξυπηρετεί αμοιβαίως τα συμφέροντα των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με την παρ. 5.6, και οι οποίες δεν οφείλονται αποκλειστικώς σε υπαιτιότητά της, ιδίως στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων που εκφεύγουν εν όλω ή εν μέρει της σφαίρας επιρροής της ή/και σε Γεγονός Απόκλισης. Στην περίπτωση ευθύνης της ΔΕΗ ΑΕ κατά τον παρόντα όρο η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, πέραν των όσων προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας, να προβεί με δικά της έξοδα στις Εργασίες Αποκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στις παραγράφους 4.3.3 και 6.6.3 της παρούσας.

Άρα η αλλαγή χρήσεων Γης που ήδη καταγράφεται στην υπό διαβούλευση νέα ΑΕΠΟ αποτελεί εκτός των άλλων και έμμεσο τρόπο απαλλαγής της ΔΕΗ από την υποχρέωση Αποκατάστασης μέσω της αλλαγής των Χρήσεων Γης.

 

Δηλαδή η ΔΕΗ μεταβιβάζει μια κατοχυρωμένη από το Νόμο υποχρέωση αποκατάστασης των εδαφών, μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με δικές της δαπάνες και ταυτόχρονα κατοχυρώνεται νομικά για την μη τήρηση χρονοδιαγράμματος, την κακή ποιότητα των αποκαταστάσεων και ακόμη χειρότερα και για την απώλεια κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης (αρμοδιότητα που μεταβιβάστηκε στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε! (Σημείωση: για το εν λόγω θέμα λάβαμε σχετική απάντηση από τη ΔΕΗ Α.Ε την ημέρα του ΠΣ δια της οποίας μας διαβεβαιώνει  ότι η υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε για Αποκαταστάσεις εδαφών παραμένουν στο ακέραιο και ουδόλως απαλλάσσεται από τις εν λόγω διατάξεις. Η θέση μας σε αυτό είναι σαφής: Εφόσον αυτό δεν κατοχυρώνεται ρητά στην τροποποίηση του εν λόγω Νόμου και όσο δεν διασφαλίζεται η χρηματοδότηση του ~1,5δις€ της αποκατάστασης των εδαφών, οι γραπτές διαβεβαιώσεις είναι μεν θετικές, ελάχιστη αξία όμως έχουν, σε μια Περιφέρεια που χάνει τα δικαιώματα της με σωρεία νέων νομοθετημάτων)

 

Μέσα σε αυτό το εχθρικό για τα συμφέροντα της περιοχής συζητάμε για τους ΠΟ του Ορυχείου Αμυνταίου και ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΒ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

 

Στις 21/12/2023 (ΑΔΑ:ΨΡΟΟ4653Π8-Ν9Χ), δόθηκε στην εταιρεία  «ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άδεια εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) II.

 

Ο σταθμός θα εγκατασταθεί, σε αδιατάρακτες εκτάσεις, στη θέση «Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο», των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Φιλώτα, των Δήμων Αμυνταίου & Εορδαίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης & Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. III με εγκατεστημένη ισχύ  449,98424 MW .

 

Σύντομο ιστορικό

 

Στις 30-6- 2023 συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο (με πρωτοβουλία της Παράταξης ΕΛΠΙΔΑ), το θέμα της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα Λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου-Λακκιάς και Πτολεμαΐδας, μετά την κατάθεση εκ μέρους της ΔΕΗ των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (Σεπτέμβριος 2021 και Ιούνιος 2021 αντίστοιχα).

 

Οι δυο μελέτες οι οποίες αφορούν ~62.000 και ~147.000 στρεμ. για τις Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης αντίστοιχα, κατατέθηκαν από την ΔΕΗ στο ΥΠΕΝ ( Υπ. Περιβ. και Ενέργειας) στις ως άνω ημερομηνίες, χωρίς να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση με την αιτιολογία πως δεν αφορούσαν αλλαγές σημαντικές των προϋπαρχουσών ΜΠΕ (ονοματίσθηκαν τροποποιήσεις).

 

Στις νέες μελέτες όμως προβλέπονται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, σε εκτάσεις που προορίζονταν στις προηγούμενες ΜΠΕ προς γεωργική εκμετάλλευση. Δηλαδή γίνεται ολοκληρωτική τροποποίηση του χαρακτήρα των Ορυχείων και δραστική αλλαγή των χρήσεων γης και της διαχείρισης των υδάτων στις εκτάσεις αυτές.

 

Αυτή η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη διαβούλευσης για την επικαιροποίηση μόνο της ΜΠΕ των ορυχείων Πτολεμαΐδας. Το θέμα ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 19/12/23 και το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά.

 

Όμως, διαβούλευση για το ορυχείο Αμυνταίου-Λακκιάς, δεν έγινε καθώς η σχετική ΜΠΕ δεν ήρθε ποτέ για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα σοβαρά προβλήματα νομιμότητας αλλά και υιοθέτηση άνισης μεταχείρισης για την Π.Ε. Φλώρινας, ειδικά αν εστιάσουμε στις μείζονες αλλαγές που επέρχονται και έχουν ως εξής:

 

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους  Περιβαλλοντικούς  Όρους (Π.Ο), του Απριλίου του 2021  , (υπ. Αρ. ΑΕΠΟ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33466/2301/07.04.2021, ΑΔΑ:ΨΠΘΞ4653Π8-4Γ0), στη συνολική έκταση των 44.450 στρ. για το 2030,  προβλεπόταν να αποδοθούν 20.800 στρ. σε γεωργικές καλλιέργειες , να δημιουργηθούν περίπου 21.600 στρ. τεχνητών φυτειών με δασικά είδη και να δημιουργηθούν λίμνες σε έκταση 2.050 στρ.

 

Ενώ λοιπόν τον Απρίλιο ίσχυαν οι ως άνω Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο), έξι μόλις μήνες μετά κατατέθηκαν νέοι Π.Ο που μετατρέπουν τις χρήσεις γης από αγροτική και δασική σε Φ/Β.

 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή είναι προφανείς…

 

Στις 7-10-2021, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ και η γερμανική RWE προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους στις ΑΠΕ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: «…η RWE Renewables (51 %) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49 %) υπέγραψαν συμφωνίες για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης…….Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής συνδυασμένης ισχύος έως 940 megawatts (870 MWac), τα οποία βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων του πρώην ανοικτού ορυχείου στο Αμύνταιο..».

 

Έτσι Τελικά, δεσμεύεται το ~34%, ( δηλ. 21.000 /61.830 στρ=0,3396 των συνολικών  εκτάσεων στα Ορυχεία Αμυνταίου, Αναργύρων και Λακκιάς)  για εγκατάσταση  ΜΦ/Β πάρκων και απομένουν αμελητέες κυριολεκτικά εκτάσεις σε διασπορά  για γεωργικές καλλιέργειες, όπως προκύπτει στο σχήμα 5 της σελ. 127.. 

 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε:

1ο ότι σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα και μελέτες, ότι πολιτική της Γερμανικής Κυβέρνησης και της RWE, είναι στα αντίστοιχα ορυχεία της Γερμανίας, να μην κατασκευάζονται καθόλου Φωτοβολταϊκά και τα εδάφη να δίνονται ως γεωργική και δασική γη για να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να δημιουργούνται περιοχές με λίμνες για αναψυχή. Απόφαση κοινή είναι να επενδύουν σε Φωτοβολταϊκά σε άλλες Χώρες εκτός Γερμανίας προκειμένου να αγοράζουν έτσι πράσινα δικαιώματα προς όφελος της Πατρίδας τους (φθηνό ρεύμα).

2ο Ότι για την μόνο για την επένδυση των Φωτοβολταικών στο Ορυχείο Αμυνταίου η Γερμανική RWE μαζί με την ιδιωτική ΔΕΗ Ανανεώσιμες, λαμβάνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης  και Ανθεκτικότητας  της Χώρας μας ~190εκ€ με επιτόκιο 1% για 20 χρόνια! Την ίδια στιγμή η Δυτική Μακεδονία από το εν λόγω Ταμείο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί για να κατασκευάσει καν το Φράγμα και το Αρδευτικό Νεστορίου…. (όπως ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης επίσημα το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από λίγο)

 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ορυχείο Αμυνταίου και επειδή το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για τους νέους Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο) των Φωτοβολταϊκών στις εκτάσεις των Ορυχείων, την οποία απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 15/1/2024, δια του Περιφερειάρχη αποδέχθηκε και η νέα Περιφερειακή Αρχή, καθώς:

 

1ο Δεν υπάρχει ακόμη συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Διαχείριση των Ορυχείων με το σταμάτημα της λιγνιτικής παραγωγής

2ο δεν κατοχυρώνεται θεσμικά και χρηματοδοτικά, η ολοκληρωμένη αποκατάσταση των Ορυχείων

3ο νομιμοποιείται και γίνεται αποδεκτή η μέθοδος της σαλαμοποίησης στην έγκριση Π.Ο

4ο αλλάζουν οι χρήσεις Γης αυθαίρετα και παράνομα, χωρίς να έχει επικαιροποιηθεί το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο

5ο αλλάζουν οι χρήσεις γης ακόμη και σε σχέση με τους προηγούμενους Π.Ο του 2011 και του Απριλίου του 2021 για τα δύο Ορυχεία Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου Αντίστοιχα  και

6ο η όλη διαδικασία αλλαγής χρήσεων Γης εξελίσσεται χωρίς διαβούλευση, ερήμην των τοπικών αρχών και χωρίς να προφυλάσσονται τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών, με το όφελος να παρακρατείται από τον Όμιλο ΔΕΗ χωρίς καμία ανταπόδοση,

 

Ζητούμε, να αποφασίσουμε:

 

να προσφύγουμε εντός της ημερομηνίας που ορίζει ο Νόμος, ένας (1) Μήνας για ενδικοφανή προσφυγή, δηλαδή πριν της 23/1/2024, εφόσον αυτό απαιτείται, με ένδικα μέσα κατά της Άδειας Εγκατάστασης. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές  τις περιπτώσεις σύμφωνα με την εμπειρία της περίπτωσης των Ορυχείων Πτολεμαΐδας.

 

Αν αυτό το βήμα δεν κριθεί απαραίτητο, την απόφαση θα πάρουν οι Νομικοί Σύμβουλοι, τότε να προχωρήσουμε άμεσα σε προσφυγή στο ΣΤΕ και σε όποιο άλλο ένδικο μέσο κριθεί απαραίτητο.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Τίτλος αδειοδοτημένου έργου:                                                                                                                                              Λιγνιτωρυχείο «Αμυνταίου- Λακκιάς» της ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής εκμετάλλευσης 61.830,603 τ.μ. Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας

Στον Πίνακα 7 ( Διαχρονική εξέλιξη των αποκαταστάσεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσίαζε η θεωρημένη ΜΠΕ) παρουσιάζεται η αδειοδοτημένη σύμφωνα με την υπ. Αρ. ΑΕΠΟ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33466/2301/07.04.2021, (ΑΔΑ:ΨΠΘΞ4653Π8-4Γ0), διαχρονική εξέλιξη των επιφανειών που διαμορφώνονται και διατίθενται προς αποκατάσταση και η αντίστοιχη κατανομή με την ΑΕΠΟ της 7/10/2021

 

ΑΕΠΟ 07.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΠΘΞ4653Π8-4Γ0)

Κατανομή στρ

%

Ως προς τη συνολική έκταση

ΑΕΠΟ προς ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 7-10-2021

Κατανομή στρ

%

Ως προς τη συνολική έκταση

γεωργικές καλλιέργειες 20.800 στρ 33,6 5.500 8,9
Τεχνητες φυτείες με δασικά είδη 21.600 στρ 34,9 7.600 12,2
λίμνες 2.050 στρ** 3,3 0
Φ/Β 0 0 21.000 στρ* 33,9%
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 44.450 πιν 7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 61.831

 

* Σύμφωνα με τον Ν. 4685/2020 ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία μια έκταση μπορεί να θεωρηθεί «αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας», δύναται να αξιοποιηθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών,

**Σελ.269. 

Έχει εκπονηθεί από τη ΔΕΗ Προκαταρκτική Μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση χωροχρονικής ανάπτυξης της λίμνης Ορυχείου Αμυνταίου», (Μάρτιος 2020) (Παράρτημα V), η οποία δείχνει συνοπτικά τα ακόλουθα: «…Εφαρμόστηκαν επίσης μοντέλα για την πρόβλεψη του μελλοντικού υδρολογικού ισοζυγίου. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμήθηκε μείωση του υετού κατά 10%, αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατά 18% και αύξηση των απωλειών νερού λόγω εξάτμισης κατά 70%. Παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, το μοντέλο πλήρωσης της λίμνης που αναπτύχθηκε, αποδεικνύει ότι η φυσική πλήρωση αυτής είναι εφικτή και συνεπώς μπορεί να καλυφθεί με νερό το μεγαλύτερο τμήμα του τελικού ορύγματος του Ορυχείου Αμυνταίου. Το μέγιστο βάθος της εν λόγω λίμνης αναμένεται να φτάσει τα 150m, ήτοι θα αποτελέσει τη βαθύτερη λίμνη της χώρας και η λίμνη εκτιμάται ότι θα είναι λειτουργική και βιώσιμη!! …..

 

Από  τα πιο πάνω προκύπτει ότι υπάρχει πλουσιότατο υδατικό δυναμικό για αξιοποίησή στην ανάπτυξη δυναμικών γεωργικών καλλιεργειών στις αποκατεστημένες εκτάσεις του ΟΠΑ. Επομένως, η δέσμευση των 21.000 στρ. στις αποκατεστημένες οριζόντιες – παραοριζόντιες εκτάσεις του ΟΠΑ για εγκατάσταση Μέγα – Φ/Β πάρκων, χάριν της συνεργασίας της ΔΕΗΑΗ ΑΕ(49%) με τη γερμανική (RWE) αποτελεί εγκληματική κυριολεκτικά ενέργεια σε βάρος των κατοίκων της περιοχής, αφού τους αποστερεί το σημαντικότερο πλουτοπαραγωγικό τους πόρο στο διηνεκές απαξιώνοντας πλήρως τις εκτάσεις αυτές.

 

Σημ* Με Ευρωπαϊκό στόχο τη μείωση εκπομπών θερμοκηπίου το 2030 κατά 62% με έτος βάσης το 2005, η Ελλάδα πέτυχε ήδη το 2021 μείωση 63% και προβλέπει μείωση ρεκόρ κατά 92% το 2030.

Συνεπώς, με περιβαλλοντικά κριτήρια η Ελλάδα έχει το περιθώριο να λειτουργήσει τους λιγνιτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μετά το 2030 και να είναι άνετα μέσα στον προβλεπόμενο από την ΕΕ  στόχο. Η Γερμανία μάλιστα σχεδιάζει  να διατηρήσει τον άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2038. 

Συγκεκριμένα, εάν συνεχιστεί η λειτουργία της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 μέχρι το 2030 η μείωση ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα θα είναι 84%, και πάλι πολύ υψηλότερα από το στόχο της ΕΕ.

Πέρα από κάθε αμφιβολία, η επίκληση της κλιματικής μεταβολής είναι προσχηματική.  Ο εξοβελισμός του λιγνίτη δεν είναι θέμα «περιβαλλοντικής ευαισθησίας». Είναι καθαρά πολιτική επιλογή με κερδισμένους και χαμένους, ένα καυτό θέμα που θα παρουσιάσουμε σε επόμενο άρθρο.

*(άρθρο Χρήστου Παπαγεωργίου)

 

(κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση του PowerPoint)

[1] Βλ. ΣΤΕ 1409/2003.

[2] Βλ. άρθρο 1 παρ.2, περ.α-ιη του καταστατικού της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», όπως αυτό κωδικοποιείται με το άρθρο 15 Ν.4872/2021.

 

 

Post a comment

© 2024 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.