Comments are off for this post

Προτάσεις του Συνδυασμού «Ελπίδα» για τους παραγωγικούς τομείς της περιφέρειας

Με αφορμή την συζήτηση που έγινε στο ΠΣ της 15 Ιουλίου 2015 με θέμα: «Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», ο συνδυασμός της ΕΛΠΙΔΑΣ έκανε συγκεκριμένη πρόταση που αφορά σε σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας.

Το «Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», αναφέρεται στις χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να έχουν οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα από το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ όπως λέγεται και από το ΠΕΠ 2014-2020.

Σήμερα η Περιφερειακή μας οικονομία βασίζεται στο ισχνό  ΑΕΠ από τον Αγροτικό τομέα κατά 6,8% (Γεωργία – Κτηνοτροφία), βασίζεται στη Βιομηχανία τις κατασκευές και τη Μεταποίηση κατά 38,5%  (9,5% ΜΜΕ , και 29% ενέργεια) και κατά 54,7% στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο.

Είναι υποχρέωση της Περιφερειακής Αρχής στο σχεδιασμό της να λάβει υπόψη της το σύνολο των ΜΜΕ της Περιφέρειας.

Για τις  ΜΜΕ στο νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας  προβλέπονται 79εκ€ από τα συνολικά 330,7εκ€, δηλαδή μόλις 24% του ΠΕΠ.

Ο συνδυασμός της ΕΛΠΙΔΑΣ,  ζητά:

1ο  το ποσοστό για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας να αυξηθεί κατ΄ ελάχιστον στο 30% του ΠΕΠ, στην πρώτη αναθεώρηση που θα γίνει τον επόμενο χρόνο.

2ο Ως προς την εξειδίκευση του Σχεδίου, βασική παρατήρηση είναι ότι αυτό έχει ΕΝΤΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, ΕΒΕ, σύμβουλοι).

Από τα 155 εκ. € του Σχεδίου, οι ενδεικτικές δράσεις που ενισχύουν απευθείας  (άμεσα) τις ΜΜΕ είναι μόλις 2,23 εκ. €.
Παρά το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις είναι πολύ καλές, ο σχεδιασμός φαίνεται να αφορά σε μια άλλη εποχή. Αυτή πριν ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Σήμερα που οι επιχειρήσεις δοκιμάζουν μια άνευ προηγουμένου κρίση και κλείνουν η μια μετά την άλλη, απαιτείται μια άλλη λογική, η οποία θα θέτει ως προτεραιότητα την μέγιστη δυνατή στήριξη του επιχειρηματικού τομέα.
Προέχει οι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές, μέσω της ενσωμάτωσης των καινοτομιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην λειτουργία τους.
Να στηρίξουμε τις ΜΜΕ και να κατευθύνουμε τους φορείς τις έρευνας στις ανάγκες των ΜΜΕ και όχι αντίστροφα.

Για να ξεφύγουμε από την απλή ακαδημαϊκή έρευνα που δεν αγγίζει τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας θα πρέπει αντί να προτείνουν ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΑ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΊ ΦΟΡΕΙΣ, ΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.

Συγκεκριμένα ο συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ προτείνει ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ  ΠΟΡΟΙ και να ονοματισθούν 9 μείζονα έργα ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ από όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες του RIS.

1ο Υλοποίηση του Σχεδιασμού για τη Γούνα με 1η προτεραιότητα τη Από την ΕΠ 1.1,1.3 Δημιουργία Ινστιτούτου για γενετική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων και προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Έδρα Καστοριά  (εξοπλισμός από το ΚΕΓ που έκλεισε ΥΠΑΑΤ)

Θεσμοθέτηση: Να  συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Καστοριάς, Κοζάνης,  η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών» ΣΕΓ, Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών  Καστοριάς, Σιάτιστας και Άργους Ορεστικού και ο Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων ως μια πρώτη πρόταση που θα ενώνει τον κλάδο.

Στόχος του Ινστιτούτου: η ποιοτική αναβάθμιση, η ανταγωνιστικότητα και η προώθηση της Ελληνικής Γουνοποιίας. Το Ινστιτούτο να χρηματοδοτηθεί για τα πρώτα ερευνητικά έργα που έχει ανάγκη ο κλάδος και είναι i) η γενετική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων  ιι)η καθετοποίηση του κλάδου, ιιι) ηδιασφάλιση της υγιεινής και προστασίας των εκτροφών, ιv) το πρόγραμμα εξωστρέφειας σχεδιασμένο από το κλάδο.

Από ΕΠ 1.2 «Χρήση καινοτόμων Μηχανισμών οικονομικής στήριξης και έρευνας « Χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού και πληρωμή για τα πρώτα επτά χρόνια του ερευνητικού προσωπικού από το ΣΕΣ.

Για να ολοκληρωθεί η στήριξη του κλάδου της Γούνας προτείνω επίσης και εφόσον οι πόροι της ΔΜ από το πρόγραμμα ρευστότητας του ΕΤΕΑΝ έχουν δεσμευθεί, από εδώ να χτίσουμε ένα νέο εργαλείο ρευστότητας.

Στην Επ.Πρ. 2.3 προτείνουμε την πλήρη αναμόρφωση των δράσεων (υπάρχουν δράσεις που ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί) και να προβλεφθούν ονοματισμένες δράσεις επιχειρηματικού τουρισμού για τη Γούνα  (ολιστικό τουριστικό προϊόν κάτι που ήδη γίνεται από τους ρώσους που συνδυάζουν αγορά γούνας με τουρισμό)  να προωθηθούν δηλαδή δράσεις  για τον συνδυασμό τουρισμού Καστοριάς – Σιάτιστας και εμπορίας  Γούνας.

από την Ε.Π 3.2 (Εξαγωγές στην πράξη ) Δέσμευση πόρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της Γούνας σε νέες αγορές.

Και από τον ΑΠ 3 προτείνουμε ονοματισμένο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ που πρέπει να αλλάξει ριζικά ως προς τις δράσεις και εδώ να ενταχθεί κατά προτεραιότητα και η πρόταση της Ομάδας Εκτροφέων για το ξηραντήριο γουνοδερμάτων ως ιδιωτική επένδυση.

Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί κατά την άποψή μας σε  μέγιστο βαθμό ο Σχεδιασμός που ο Συνδυασμός μας είχε για τον κλάδο της Γούνας ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
•    1ο ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Άμεση ενεργοποίηση εργαλείων ρευστότητας (η Περιφερειακή Αρχή έχασε έναν χρόνο από ήδη δεσμευμένους πόρους)
•    2ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Αύξηση επενδυτικών κεφαλαίων για ΜΜΕ στο τομέα της Γούνας/ Ξηραντήριο/Κουζίνα
•    3ο ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενίσχυση Εκτροφής / χωροθέτηση
•    4ο ΕΡΕΥΝΑ : Ινστιτούτο
•    5ο ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: χρηματοδότηση  κλάδου για είσοδο σε νέες αγορές

2ο Κέντρο γενετικής  βελτίωσης ντόπιων φυλών ζωικού κεφαλαίου  Κτηνοτροφικού Κέντρου Βλάστης

Θεσμική αλλαγή και Χρηματοδότηση από ΕΠ 1.2 «Χρήση καινοτόμων Μηχανισμών οικονομικής στήριξης και έρευνας για « Χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού και πληρωμή για τα πρώτα επτά χρόνια του ερευνητικού προσωπικού από το ΣΕΣ.

3ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γενετικού Υλικού Αρωματικών Φυτών.

Εγγραφή στον Εθνικό  κατάλογο. Δημιουργία Τράπεζας Πιστοποιημένων Σπόρων

4ο «Γεωργία Ακριβείας εφαρμογή σε καλλιέργειες ροδακίνων στο Βελβενδό και Μήλων στους Πύργους της Εορδαίας  και τη Καστοριά»  και
Συνδυασμός με Δέσμευση πόρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας σε νέες αγορές και με την χρηματοδότηση του Δημοπρατήριου Αγροτικών προϊόντων : Ιδιωτική Επένδυση (που αποτελούσε πρόταση του συνδυασμού μας)

Χρηματοδότηση για αποθήκες  και επέκταση υποδομών Βελβενδού – Πύργων – ΓΕΟΚΑ

5ο  Επ.Πρ 4.1 Μελέτη και κατασκευή ενός μικρού θερμοκηπίου που θα χρησιμοποιεί, υποπροϊόντα της λιγνιτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΕΙ, ΤΕΙ,ΔΕΗ):
o    το νερό ψύξης των, 37 ο C  (που σήμερα ζεσταίνει τα κοράκια)
o    το CO2 που χρειάζονται τα φυτά και υπάρχει άφθονο στις καμινάδες της ΔΕΗ και για το οποίο φωνάζουν δίκαια οι οικολογικές οργανώσεις
και κατασκευή  μικρού θερμοκηπίου, σε ντόπια εταιρεία. Αν το επιχείρημα επιτύχει, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και όχι μόνο, κοινωνία.

6ο  Θερμικά Ηλιακά Συστήματα ή Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ,ΔΕΗ):

Δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  με κάτοπτρα να θερμαίνεται και να ατμοποιείται το νερό και να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το ίδιο τρόπο όπως οι λέβητες των ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής που καίνε λιγνίτη.

Σε αυτή τη χώρα την χρήση των κατόπτρων την γνωρίζουμε από τον Αρχιμήδη και όμως αντί να συζητάμε την χρήση αυτής της τεχνολογίας, μιας τεχνολογίας που μπορεί να έχει πολύ μεγάλη Ελληνική προστιθέμενη αξία, εισάγουμε ηλιακά συστήματα

7ο Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μοντέλου – παράδειγμα Ιταλίας  – αντί για τα γνωστά cluster

Μικρές ευέλικτες οικογενειακές επιχειρήσεις  που στηρίζουν με τεχνογνωσία και εξοπλισμό μια μεγαλύτερη παραγωγική επιχείρηση.

Ας ξεφύγουμε λίγο από τα cluster, δεν περπατάν εύκολα εδώ. Δεν συμβαδίζουν με την νοοτροπία του Έλληνα
Το μοντέλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στην διατήρηση θέσεων εργασίας στην περιοχή, αυτό που ταιριάζει με την νοοτροπία του Έλληνα που θέλει να είναι «νοικοκύρης στο δικό του μαγαζί» είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί η βόρεια Ιταλία.

Στόχος θα είναι,  με σχέδιο να ενεργοποιήσουμε το επιστημονικό, μελετητικό και κατασκευαστικό δυναμικό που διαθέτει η περιοχή, και να προωθήσουμε και να εδραιώσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μικρές ευέλικτες οικογενειακές επιχειρήσεις γύρω από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη ΔΕΗ σαν κέντρο. Ας το εφαρμόσουμε με την συνδρομή ακόμη και ξένων εμπειρογνωμόνων αν χρειασθεί.

8ο Οινική Ζώνη Αμυνταίου : Πιλοτική καλλιέργεια βιομηχανοποιημένης αμπέλοκαλλιέργειας

Για παραγωγή  ποιοτικού και πολύ φθηνού κρασιού. Πρόταση από ιδιώτες οινοποιούς προκειμένου  να εισέλθουν  στην αγορά της Κίνας αλλά και της Β. Ευρώπης. Συνεργασία με Ομάδες Παραγωγών (διάθεση 2000 στρ από ΔΕΗ στην περιοχή του Αμυνταίου)

9ο Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων

Υπάρχει ήδη ως πρόταση των ΕΒΕ

Η  εσωτερική αναμόρφωση και συμπλήρωση του Σχεδίου RIS με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα μεγιστοποιήσει το όφελος για τις χειμαζόμενες ΜΜΕ, θα συγκεντρώσει πόρους  σε συγκεκριμένα καινοτόμα και αναπτυξιακά projects που θα δώσουν με αυτό τον τρόπο μετρήσιμα αποτελέσματα και βιώσιμες θέσεις εργασίας,  στον επιχειρηματικό τομέα της Περιφέρειας με την παράλληλη ενεργοποίηση των ερευνητικών φορέων μας στην κατεύθυνση στήριξης της Περιφερειακής οικονομίας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της εισήγησης

Comments are closed.

© 2023 Γεωργία Ζεμπιλιάδου.